Skip to Content Contact Us

תקנון לאתר ותנאי שימוש

א.       כללי

1.       האתר שכתובתו http://www.extramembers.co.il (להלן: "האתר"), הינו אתר הבית של מועדון אקסטרה ממברס (להלן: "המועדון"), המיועד לציבור עורכי הדין, שופטים,  מתמחים ובני/ות זוגם. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל אתר המועדון.

2.       מטרת המועדון הינה מתן הטבות, הנחות במעמד הרכישה, מבצעים וכיו"ב מבתי עסק שונים בתחום הצרכנות בלבד (להלן: "ההטבות") ללקוחות המועדון. כמו כן, המועדון מציע לחבריו אפשרות להטענת כרטיסי האשראי של המועדון מקבוצת ישראכרט ו/או אמריקן אקספרס לצורך מימוש ההטבות הצרכניות, וכן לרכוש מוצרים ולשלם עבור שירותים שונים באמצעות כרטיסי האשראי של המועדון.

3.       המועדון שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לעדכן, לשנות, למחוק או להוסיף תנאים לתקנון זה, בכל עת, ללא הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. התנאים המחייבים יהיו אלה המפורסמים בעת ביצוע הפעולה באתר.

4.       בהיכנסך לאתר, וטרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, שימוש בשירות או במידע כלשהו הקיים באתר ו/או ביישומיו, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר, כמפורט להלן (להלן: "תנאי השימוש ו/או התקנון").

5.       השימוש באתר הינו על אחריות המשתמש, כפוף לתנאי התקנון ומהווה משום הסכמה מצדך לתנאים אלה.

6.       האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

ב.       הזכות לבצע פעולה באתר

7.       זכאי לבצע פעולה באתר רק מי שהינו חבר המועדון ושהינו בעל כרטיס אשראי המשויך למועדון, בתוקף, בהתאם להסכמי המועדון עם חברות האשראי.

 ג.       המוצרים והשירותים המוצעים באתר

8.       בנוסף למידע הנוגע לפעילות המועדון וההטבות לחברי המועדון, מציע האתר למכירה מוצרים ושירותים מטעמם של ספקים ובתי עסק שונים. כאמור, למועדון הזכות הבלעדית לעדכן, להוסיף, לגרוע מהמוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר, לקבוע הגבלות בעניין הכמות המוצעת לגביהם וכיו"ב, לרבות שינויי מחיר, בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת.

9.       ליד המוצרים והשירותים המוצעים למכירה באתר יופיעו, ככל שניתן, פרטיהם, לרבות תיאורם, עלויותיהם, זמני אספקה, דרכי תשלום, הגבלת כמויות ומלאי למכירה, וכן פרטי הספק ו/או בית העסק עמו מתבצעת העסקה ו/או זירת המכירות הייעודית של מוצרים ושירותים שונים באמצעותה יוצעו לגולשי האתר ובאמצעותה תתבצע העסקה.

10.   התשלום בגין רכישת מוצרים ושירותים מסוימים המוצעים למכירה באתר, ככל שיוצעו באתר, יתאפשר באמצעות כרטיס אשראי המשויך למועדון, המצוי והרשום על שם חבר המועדון. לא יתאפשר תשלום באמצעות אמצעי תשלום אחרים במסגרת האתר.

11.   לחלופין, חבר המועדון המעוניין לבצע רכישה ו/או הזמנת שירותים מסוימים שלא באמצעות האתר, מוזמן לפנות לספק ו/או לבית העסק ו/או לזירת המכירות הספציפית של הספק ו/או בית העסק לשם קבלת כל מידע נוסף.

12.   בכל מקרה של סתירה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תקנון זה, והן אשר תחייבנה את הגולש והמשתמש ביחסיו עם האתר. כל זאת, אלא אם כן האתר ציין באופן מפורש בתקנון ספציפי כלשהו כי הוראותיו גוברות על הוראות תקנון זה.

13.   המוצרים והמחירים המופיעים באתר הינם בתוקף לגבי מלאי המוצרים הקיים.

14.   מובהר בזאת, כי המוצרים המוצעים באתר, האחריות להם, לאספקה, לביצוע, לאיכות לטיב ולעמידות – חלה על הספקים ו/או בתי העסק וכי המועדון לא יהיה אחראי להם.

15.   עוד מובהר כי הרכישה באתר תהא באחריות הצרכן בלבד. 

16.   המועדון לא יהיה אחראי, ולא יישא, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ו/או שירות שמופיע באתר ו/או באתר של צד שלישי, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.

17.   המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את המועדון בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לו עקב טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של המשתמש כלפי המועדון עקב הסתמכותו על מידע ו/או שירות ו/או מוצר המופיע באתר.

ד.       ביצוע פעולות באתר

18.   על מנת לבצע פעולה באתר יש צורך למסור למערכת האתר פרטים מזהים שונים, לרבות: מספר ת"ז, שם, מס' טלפון, כתובת, כתובת אלקטרונית, מס' כרטיס אשראי וכיו"ב.

19.   יובהר כי האחריות למילוי הפרטים המזהים לצורך ביצוע פעולה כלשהי באתר הינה על המשתמש אשר מתחייב למסור פרטים נכונים ומדויקים.

20.   מסירת פרטים אישיים כוזבים מהווה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים אפשר שיינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שייגרמו למועדון, למי מטעמו או לצדדים שלישיים בקשר עם מסירת הפרטים הכוזבים.

21.   המועדון שומר לעצמו הזכות לבטל כל הזמנה ו/או רכישה שנתגלתה או נחשדה ככוזבת ולנקוט כל האמצעים המשפטיים העומדים לרשותו כנגד מבצעי הפעולות האסורות.

22.   בהתאם למפורט באתר, מבצע פעולה באתר יכול לרכוש מספר מוגבל או בלתי מוגבל של מוצרים ושירותים, בכפוף לכמות המוצעת ולתנאי ההטבה.

23.   פרטי הפעולה באתר ופרטי מבצע הפעולה יועברו, באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן, למחשב עיבוד הנתונים של המועדון. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברה, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר, והפלטים המופקים ממנו יהוו ראיה לאמור בהם.

24.   לאחר ביצוע הזמנה באתר, יינתן למזמין אישור הזמנה, ובו המספר הסידורי של מספר ההזמנה המעיד כי פרטי ההזמנה שהוגשה נקלטו במערכת, ולא כי ההזמנה נתקבלה ואושרה (תשומת לב המזמינים כי פרטי ההצעה מועברים לספק הרלבנטי – ההצעה תאושר באופן סופי על ידי הספק רק לאחר השלמתן של בדיקות נוספות).

25.   כל עסקה ו/או קשר לרכישת מוצר ו/או שירות במסגרת האתר נעשית בין מבצע הפעולה לבין הספק/בית העסק המציע. המועדון אינו צד להתקשרות בין מבצע הפעולה לבין הספק/בית העסק ואין הוא נושא באחריות כלשהי לעמידת הצדדים בהתחייבויות אשר נטלו על עצמם לרבות לעניין טיב המוצרים ואיכותם במסגרת העסקה כאמור, למעט לגבי מוצרים/שירותים המוצעים ומאורגנים במישרין על ידי המועדון, ושאינם ניתנים ע"י ספק חיצוני, אם ישנם כאלה.

26.   המוצרים/השירותים שבאתר יסופקו למבצע הפעולה באחריות הספקים, בהתאם לכתובת שנמסרה על ידו באתר, בדרך ולפי התנאים הרשומים באתר, ולפי כל דין.

ה.      טעויות בפרטים

27.   במקרים של טעויות בהקלדת פרטי ההזמנה ו/או פרטי הספק/בית העסק, בתיאור המוצר/השירות ו/או תמונתו, מחירו, תנאי התשלום וכיו"ב או בקבלת נתונים ממבצע הפעולה באתר, שמורה למועדון הזכות לבטל את ההזמנה ו/או העסקה.

28.   המועדון לא יישא באחריות כלשהי, במישרין או בעקיפין, למקרים בהם חלו טעויות כאמור ולא תישמע נגד המועדון כל תלונה בעניין זה.

29.   כן לא יישא המועדון, במישרין או בעקיפין, באחריות במקרה בו פרטים כלשהם לא נקלטו במערכת ו/או באחריות לכל בעיה טכנית אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר ולא יחוב כלפי מבצעי הפעולות שהעסקות עמם בוטלו. בנוסף, לא יישא המועדון, במישרין או בעקיפין, באחריות בגין טעויות של מבצעי הפעילות באתר.

30.   עוד מובהר בזאת, כי בכל מקרה של חוסר התאמה בין מחיר המוצר/השירות ו/או תיאורו באתר לבין המחיר ו/או התיאור המופיע במשרדי ובספרי המועדון – יקבע התיאור/המחיר המופיע במשרדי ובספרי המועדון. מבצע הפעולה יהיה זכאי, במקרה כאמור, להשבת מלוא התמורה ששולמה על ידו עבור המוצר/השירות.

 ו.        ביטול פעולה באתר

31.   המועדון הוא המתווך בין מוכרי השירותים ו/או המוצרים לבין המשמשים ואינו אחראי לאיכות המוצרים ולאספקתם.

32.   במקרים של מכירת מוצרים/שירותים המוצעים ומאורגנים במישרין על ידי המועדון, ושאינם ניתנים ע"י ספק חיצוני, אם ישנם כאלה, הרי שהמבצע באתר פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים יהא זכאי לבטלה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות לפיו. דמי ביטול הצעת הרכישה, אם קיימים, יפורטו לגבי כל מוצר/שירות באתר.

33.   המועדון שומר לעצמו הזכות לבטל כל הזמנה ו/או עסקה באתר – במקרה בו אזל המלאי, במקרה בו נמצא כי המשתמש ו/או המזמין איננו חבר המועדון, בהעדר אישור מחברת כרטיסי האשראי ומכל סיבה אחרת.

 ז.       הגבלת אחריות למידע

34.   האתר בכללותו, ובכלל זה כל המידע המופיע בו, התוכנה שבבסיסו, המידע וכל החומר האחר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומועמדים לרשות המשתמשים כפי שהם (as is).

35.   השירותים ו/או המוצרים המוצעים באתר מוצעים ע"י הספקים, המפורטים ליד כל מוצר/שירות. המידע לגביהם נמסר ע"י הספקים ובאחריותם הבלעדית; הספקים המופיעים באתר התחייבו כלפי המועדון והצהירו בפניו על אמיתות נתוני המידע המופיעים באתר. המועדון אינו ערב לאמינות המידע האמור ולמידת דיוקו. 

36.   המועדון אינו מביע כל עמדה ואין הוא אחראי, במפורש או מכללא, לגבי:

א.     המידע והחומר המצוי באתר והנוגע למוצרים/שירותים המוצעים ע"י ספקים/בתי עסק;

ב.      כל מוצר ו/או שירות אשר הגישה אליו התבצעה באמצעות קישור אלקטרוני מן האתר;

ג.       כל נזק אשר נגרם ו/או עלול להיגרם בקשר עם מסירת מידע כלשהו באמצעות האתר ו/או הקישורים האלקטרוניים ממנו; 

ד.      לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר ו/או הגישה אל האתר.

37.   האתר מכיל בתוכו מצביעים קישורים אלקטרוניים (hyperlink) אל מקורות מידע ו/או משאבים ו/או אתרים אחרים באינטרנט ומהם. מצביעים וקישורים אלה אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה ו/או מתן חסות ו/או המלצה מצד המועדון לעשות בהם שימוש כלשהו.

38.   כל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר, ובכלל זה התקשרות בעסקאות במסגרת אתר זה, נעשית לפי שיקול דעתו של מבצע הפעולה ובאחריותו הבלעדית.

39.   כל הנתונים שימסור מבצע פעולה באתר למועדון ו/או לאחר באמצעות האתר עשויים להירשם על ידי המועדון ויהוו נכס שלו. ביקש המועדון לשמור את המידע, תעשה השמירה במאגר מידע בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

ח.       מדיניות פרטיות

40.   למען הסר הספק מובהר, כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), מסירת פרטיו של המשתמש לצורך ביצוע פעולות באתר, תהווה הסכמה לאפשר למועדון לעשות שימוש בנתונים אלה לצורך דיוור ושיתופי פעולה עם נותני שירותים, ספקים ובתי עסק שונים.

41.   יובהר, כי כל מידע אודות המשתמש שיצטבר בקשר עם פעילותו באתר יחשב לקניינו של המועדון והמשתמש באתר מוותר מראש על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות.

42.   כן יובהר, כי המועדון יהא רשאי להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד לרבות לצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות ו/או לצרכים סטטיסטיים.

43.   כל משתמש באתר רשאי לדרוש מהמועדון, בכתב, כי המידע המתייחס אליו יוסר ממאגר המידע של המועדון ו/או שלא יימסר לאדם אחר זולת  המועדון או לאנשים מסוימים לפרק זמן מוגבל או קבוע.

44.   בנוסף, כל משתמש רשאי לדרוש מהמועדון, בכתב, להסיר עצמו מרשימת הדיוור של המועדון.

45.   המועדון לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה-1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

46.   המועדון עשוי להעביר המידע שיימסר לו ו/או באמצעות האתר – כולו או חלק ממנו – בין היתר, על מנת לאפשר השלמת ביצוע העסקה וכן להעבירו לספקים ונותני השירותים.

ט.      אבטחת מידע

47.   אבטחת המידע העובר באתר נעשית באמצעות פרוטוקול —- ומאושר לשימוש על ידי ספק עולמי מורשה. פרוטוקול האבטחה מצפין את כל הנתונים העוברים והופך אותם לרצף חסר משמעות של סימנים, אותיות ומספרים לכל צופה מהצד, אשר נועד למנוע רמאות, שמירת פרטיות ואמינות העברת מידע.

48.   אבטחת המידע על שרתי המועדון לרבות מנגנון סליקת האשראי מוגנת על ידי מערכת —-. כל הנתונים האישיים נשמרים בצורה מוצפנת במערכת על גבי שרת מאובטח שאינו ניתן לגישה של גולשי אינטרנט.

49.   יחד עם זאת, תשדורות ומידע אל האתר וממנו עשויות להיות חשופות לגורמים אשר יבקשו לעשות בהן שימוש, ואשר אינם נתונים לשליטת המועדון. המועדון אינו מתחייב על שמירת סודיות התקשורת ותשדורות המידע מן האתר, אליו ו/או דרכו. העברתו של מידע כלשהו מן האתר, אליו ו/או דרכו מתבצעת על אחריותו הבלעדית של מבצע הפעולה באתר.

50.   המועדון נוקט צעדים סבירים לאבטחת המידע האמור והשימוש בו. עם זאת, אין המועדון יכול לאבטח את מערכות המידע והתקשורת באופן אשר ימנע לחלוטין חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. המועדון לא יישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש מידע הרשום הנובעים מחדירות בלתי מורשים של אחרים.

 י.       בעלות ושמירת זכויות

51.   כל המידע, הפרסומים והיצירות המצויים באתר הינם רכוש של המועדון ו/או של אחרים, אשר התירו למועדון לעשות בהם שימוש. אין להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מהם ללא הסכמה מפורשת של המועדון ושל בעלי הזכויות בהם.

52.   הסימנים המצויים באתר הם סימני מסחר אשר נרשמו על ידי בעליהם. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים האתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של המועדון, אלא אם המועדון התיר זאת במפורש בכתב ומראש.

יא.     המחאת זכויות

53.   המועדון רשאי להמחות ו/או להעביר תקנון זה ו/או את זכויותיו ו/או חובותיו על פי תקנון זה, כולן או חלקן, לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתו הבלעדי.

יב.      ברירת הדין וסמכות השיפוט

54.   תקנון זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש לפיו יהיה כפופים לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהפעילות באתר תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב, ולו בלבד.

יג.      שונות

55.   אם מחמת כוח עליון נבצר מבעלי האתר או ממפעיליו לנהל רכישת המוצרים והשירותים במסגרת האתר באופן תקין, יהיו בעלי האתר ומפעיליו רשאים לבטל התקשרויות עם מבצעי הפעולות. כוח עליון – לרבות אירועים שאינם בשליטת המועדון אשר ימנעו/יעכבו קיום הפעולות באתר ו/או אספקת המוצרים/השירותים שבאתר, ולרבות תקלות במערכת המחשב, במערכת הטלפון, במערכות תקשורת אחרות ובמקרים של חבלה או אירוע חריג אחר.

56.   המועדון יהיה רשאי להפסיק את מתן השירותים מצידו באתר על פי תקנון זה בכל מועד, באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, ולא יהיה מחויב בתשלום פיצוי כלשהו ו/או לכל סעד אחר בגין פעולה זו.

57.   המועדון יהיה רשאי לשנות, מעת לעת, את ההטבות המוצעות לחברי המועדון, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת ולא תהיה לחברי המועדון כל טענה בעניין זה. 

58.   המועדון יהיה רשאי לפעול, מעת לעת ובאופן עצמאי, להשגת הטבות צרכניות, מבצעים, הנחות על רכישת מגוון מוצרים ושירותים שונים וכיו"ב אשר ייחודיות לחברי לשכת עורכי הדין. וזאת, בין היתר, בשים לב לצרכיהם הייחודיים של חברי לשכת עורכי הדין ועל פי שיקול דעתו הבלעדי של המועדון. לא תישמע כל טענה כלפי המועדון ו/או מי מטעמו לעניין הענקת הטבות צרכניות, מבצעים והנחות ייחודיים לחברי לשכת עורכי הדין מכל מין וסוג שהוא.

Back top top